ДГ Незабравка
Детска градина в град Русе

Прием

В ДГ "Незабравка" гр. Русе се приемат деца от 3 до 7-годишна възраст като се спазват разпоредбите на: 

  • Закон за предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08.2016г.;
  • Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Русе(приета на основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.17 ал.1, т.3 от ЗМСМА и чл.59, ал.1 от ЗПУО, в сила от 01.08.2016г. и чл.7, ал.1 от Наредба №5/03.06.2016г. за предучилищното образование, с Решение №340/19.09.2016г.на Общински съвет-Русе) . 

Процедурата по прием на деца в детската градина се извършва чрез системата за електронен прием в детските ясли и детските градини на територията на Община Русе на сайта:

Таксите за ползване на детска градина се заплащат съгласно Наредба №16 на Общински съвет - Русе.