ДГ Незабравка
Детска градина в град Русе

Участие в Национални програми и проекти

2021г.

Национална схема ,,Училищен плод“

Национална схема ,,Училищно мляко“

Участие по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Участие по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Участие по проект BG05M9OP001-2.056-0007-2014BG05M2OP001-C01 „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“

2020г.

Национална схема ,,Училищен плод“

Национална схема ,,Училищно мляко“

Участие по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Участие по  Проект BG05M2OP001-2.012- 0001 „Образование за утрешния ден“

Участие по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ 

2019г.

Национална схема ,,Училищен плод“

Национална схема ,,Училищно мляко“

Участие по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищнотообразование“

Участие по  Проект BG05M2OP001-2.012- 0001 „Образование за утрешния ден“

Участие по  проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ 

2018г.

Национална схема ,,Училищен плод“

Национална схема ,,Училищно мляко“

Участие в проект „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“ с регистрационен номер BG05M2OP001-3.001-0035. 

2017г.

Национална схема ,,Училищен плод“

Национална схема ,,Училищно мляко“

Участие в проект „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“ с регистрационен номер BG05M2OP001-3.001-0035.

 

2016г.

1.НП"Оптимизация на училищната мрежа", Модул:"Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини, ученическите общежития и регионалните центрове за подкрепа процеса на приобщаващото образование"/бенефициент/

2.НП"Спорт за децата в детските градини"-партньри на :

-СЛАК"Дунав-Русе"- лека атлетика

-СК"Локомотив-Т.Тодоров"-спортна гимнастика

3.Национална схема "Училищен плод"

4.Национална схема "Училищно мляко"

5.Проект " Повишаване мерките за енергийна ефективност в сградата на ДГ"Незабравка"-2-партньори на Община Русе

6.Проект по ОП "Наука и ибразование за ителигентен растеж": партньори на Община Русе

                                                           

2015 година

1.НП"Спорт за децата в детските градини"- партньори на :

-СЛАК"Дунав-Русе"-лека атлетика

-СК"Локомотив-Т.Тодоров"- спортна гимнастика

2.НП"С грижа за всеки ученик", Модул:"Осигуряване допълнително обучение за деца от подготвителните групи"

3.Национална схема "Училищен плод", 

4.Национална схема "Уилищно мляко"

2014 година

1.НП"Модернизация на материалната база в училище", Модул:"Подобряване на училищната среда"

2.НП"Спорт за децата в детските градини"-партньори на :

-СЛАК"Дунав-Русе"- лека атлетика

-СК"Локомотив-Т.Тодоров"- спортна гимнастика

3.НП"С грижа за всеки ученик", Модул: "Осигуряване допълнително обучение за деца от подготвителните групи".

4.Национална схема "Училищен плод"

5.Национална схема "Училищно мляко"

 

2013 година

1.Прилагане мерки за енергийна ефективност за сградата на ДГ"Незабравка"-2, ул."Българска морава"№7а

2.НП"Спорт за децата в детските градини"- партньори на :

-СЛАК "Дунав-Русе"-лека атлетика

-СК"Локомотив-Т.Тодоров" Русе-спортна гимнастика

3.НП"С грижа за всеки ученик", Модул:"Осигуряване допълнително обучение за деца от подготвителните групи"

4.Национална схема "Училищен плод"